Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PK Nr 08/2022)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PK Nr 08/2022)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, 1492, 1493) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie genetyki, na Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.
 2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy.
 3. Udzielanie świadczeń  medycznych w formie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii / chorób wewnętrznych / medycyny rodzinnej na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.
 4. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji (co najmniej 2 lata) w dziedzinie neonatologii lub pediatrii na Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

I. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala WWW.sniadecja.pl.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.03.2022 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 24.03.2022 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 14.03.2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 536.3KB)

Wzór umowy – Dyżury (PDF, 436KB)

Wzór umowy – Konsultacje (PDF, 439.6KB)