Jesteś na stronie: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Oddziały i poradnie

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Kierownik Zakładu: lek. med. Artur Kraśnicki

 

Gawryluk Katarzyna –Pielęgniarka Koordynująca Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

 

Stogowska Elżbieta – lekarz

Bajkowska Dorota – sekretarka medyczna

Strankowska Małgorzata- Pielęgniarka Koordynująca Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Poniatowska Iwona – sanitariuszka

Pielęgniarki:

Kasjanowicz Elżbieta

Adamska Barbara

Bocheń Elżbieta

Dziemianowicz Grażyna

Gryko Mirosława

Mużyło- Pietrynczak Beata

Olszewska Agnieszka

Repińska Urszula

Rybaczek Janina

Sawicka Agnieszka

Świrydziuk Bożena

Wilman Grażyna

Wysocka Małgorzata

Szubzda Barbra – psycholog

Kruszewska Anna – logopeda

Piwowarczyk Grażyna – terapeuta zajęciowy

Fizjoterapeuci:

Jakubowska Paulina

Szuk Eleonora

Białobłocka Violetta

 

 

Zasady przyjęcia i pobytu pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku

Zakład działa na podstawie :

 • Rozporządzenia MZ z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • Rozporządzenia MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
 • Rozporządzenia MZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. (z późniejszymi zmianami) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
 • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. z późn. zm.

Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności , brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji wymagają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie całodobowym.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie skalą Barthel nie przekroczyli 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.

Do zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie.

 

Standardowy pakiet świadczeń:

 • świadczenia pielęgniarskie,
 • świadczenia lekarskie (nie mniej niż 2 razy w tygodniu wizyta lekarska oraz na wezwanie w razie potrzeby),
 • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
 • badania i terapia psychologiczna,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza zakładu,
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie podstawowych badań diagnostycznych,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne.
 • Zakład stosuje standardy dotyczące głównie:
 • profilaktyki i leczenia odleżyn,
 • podnoszenia i przemieszczania pacjentów,
 • pielęgnowania chorych z problemem nie trzymania moczu i stolca,
 • usprawniania,
 • postępowania z pacjentem po zgonie,
 • monitorowanie zakażeń wewnątrzzakładowych.

 

1. Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z załącznikami (wywiad pielęgniarski , zaświadczenie lekarskie ) i dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu pacjenta, oświadczenie woli.

 • Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką oczekujących prowadzoną zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 • Skierowanie może być wydane w trybie zwykłym lub w trybie nagłym. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby oczekującej można ubiegać się o zmianę kwalifikacji skierowania.
 • Pacjenci przyjmowani są naprzemiennie: jedna osoba z kolejki w trybie zwykłym i jedna osoba z kolejki w trybie nagłym.
 • W przypadku zakończenia hospitalizacji na oddziale Szpitala pacjenci przyjmowani są zgodnie z obowiązującą procedurą przenoszenia pacjentów w ramach podmiotu leczniczego.

2. Pobyt w Zakładzie jest zawsze na czas określony – uzależniony od oceny stanu pacjenta wg skali Barthel dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca.

 • Jeśli punktacja jest wyższa niż 40 punktów to okres pobytu zostaje ograniczany do jednego miesiąca.
 • Za zgodą lekarza oraz kierownika zakładu opiekuńczego pacjentowi może być udzielona przepustka (Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013r. §12 pkt.1 i 2).

3. Odpłatność za pobyt w Zakładzie ustalona jest zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednakże tak ustalona kwota nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, są to koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • Koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Podczas pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym pacjenci według swego wyboru używają własnej odzieży i obuwia lub używają odzieży i obuwia posiadanej przez tutejszy zakład .

5. Podczas pobytu w zakładzie pacjenci używają własnych środków higieny. Obowiązkiem pacjenta jest posiadanie do ciągłego użytku następujących własnych środków higieny: 2 ręczniki, mydło w płynie, szampon, 2 gąbki, balsam/oliwka do pielęgnacji ciała, papierowe ręczniki, chusteczki nawilżone, szczoteczka i pasta do zębów, żel/płyn do kąpieli, a w przypadku potrzeby golenia również przybory do golenia (pianka, maszynki, balsam, płyn po goleniu).

 

Zasady kierowania pacjentów do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Z wnioskiem o przyjęcie do Zakładu może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do ZPO albo jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

ZPO jest zakładem stacjonarnym, w którym udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym.

Do Zakładu mogą być kierowane osoby powyżej 18 roku życia z rozpoznaniem choroby przewlekłej:

 1. ze schorzeniami neurologicznymi
  • po przebytym udarze mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem,
  • ze stwardnieniem rozsianym,
  • rozmiękaniem mózgu
 2. po przebytym urazie kręgosłupa z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem
 3. z chorobami z niedokrwienia
  • stan po amputacji kończyn,
  • miażdżyca naczyń,
  • trudno gojące się rany
 4. z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami
 5. z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli (astma, rozedma płuc itp.)
 6. ze schorzeniami ortopedycznymi
  • stan po złamaniu,
  • długotrwałe unieruchomienia
 7. przewlekłe postępujące schorzenia reumatyczne
 8. zaburzenia wynikające z procesu starzenia się z ograniczonymi możliwościami samoopieki.

Do ZPO nie może być przyjęty chory w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz w schyłkowym okresie życia w przebiegu choroby nowotworowej.

Decyzję w sprawie umieszczenia osoby zainteresowanej w ZPO wydaje Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w oparciu o przedłożone dokumenty:

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 • skala Barthel,
 • decyzja organu emerytalno – rentowego, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej,
 • oświadczenie zgody na potrącanie opłat za pobyt – 250% najniższej emerytury opłata jednak nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu,
 • kserokopia dokumentacji medycznej (np.karty informacyjne z pobytu w szpitalu, wyniki ostatnich badań diagnostycznych itp.).

Wymagane dokumenty za zgodą pacjenta składa:

 • rodzina,
 • inna wskazana osoba,
 • ZOZ,
 • przedstawiciel ustawowy

w sekretariacie ZPO

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie skierowania (DOC, 11.5KB)

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie z oceną skali Barthel (DOCX, 14.8KB)

Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (DOCX, 12.1KB)

Oświadczenie woli (DOC, 68KB)

Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji (PDF, 89.6KB)

Skala Barthel (DOC, 46.5KB)

Skala Glasgow (PDF, 95.7KB)

 

 

Lokalizacja

Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok (I piętro - pion interny)

 

Telefony

Centrala
85 74 88 100

Lekarz kierujący Oddziałem
85 74 88 240

Sekretariat
85 74 88 240

Pielęgniarka Oddziałowa
85 74 88 274

Pokój lekarski
A - 85 74 88 226
B - 85 74 88 202
B (went. mech.) - 85 74 88 131

Dyżurka pielęgniarska
A - 85 74 88 333
B - 85 74 88 218

Rehabilitanci
A - 85 74 88 291

Logopeda
 85 74 88 276

Psycholog
85 74 88 331

Pokój opiekunów
A - 85 74 88 279
B - 85 74 88 236

Pokój socjalny
A - 85 74 88 241

Punkt przyjęć
85 74 88 309