Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654), zaprasza do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r., przez uprawnione podmioty lecznicze, w następujących dziedzinach:

  • Urologia (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna).
  • Okulistyka (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia medyczne w SOR).
  • Ginekologia i Położnictwo (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia medyczne w SOR).
  • Neonatologia (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna).
  • Chirurgia Ogólna (świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii ogólnej o profilu neurochirurgicznym).

w komórkach organizacyjnych SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Umowy zawierane będą na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Konkurs ofert kierowany jest do podmiotów leczniczych określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654).

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nie otwierać”), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy (pod rygorem odrzucenia).
  • Oferty należy składać do dnia 07.12.2011r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.12.2011r. o godz.9.00

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 4 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 14.12.2011r. oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Białystok, dnia 01 grudnia 2011 r.


Dokumenty do pobrania: