Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok
ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedyczno-Urazowego;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej;
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U z 2021 r. poz.430) oraz art.49 ust.1 pkt 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r.(tj. Dz.U z 2022 r., poz.633).

1. Wymagania konkursowe

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem, powinni spełniać wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz stażu pracy niezbędne na stanowisku pielęgniarki oddziałowej określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896). Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze całego etatu.

2. Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 3. oryginalne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (prawo wykonywania zawodu, dyplom pielęgniarki /pielęgniarza /położnej),
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów);
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy poświadczone za zgodność z oryginałem albo zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
 6. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

3. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakładu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze, tel. kontaktowy: 85/7488510.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ………………………..………….. w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok lub w Kancelarii Szpitala – pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00.

Na kopercie kandydat powinien umieścić także swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie kandydatur nastąpi w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu na składanie ofert. O terminie i miejscu otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Treść ogłoszenia wraz z wzorami oświadczeń kandydatów (PDF, 218.3KB)