Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 15-950 Białystok

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. Nr 151 , poz.896) tj.: tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2018 poz.393), tj.:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
    2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (oryginał albo poświadczona notarialnie kopia prawa wykonywania zawodu lekarza, oryginał albo poświadczona notarialnie kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty albo specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny);
    3. dokumenty potwierdzające posiadanie 8-letniego stażu pracy w zawodzie (zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu albo kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem – poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów);
    4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
    5. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
    6. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5 , powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
    7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
    8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przesyłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 15-950 Białystok lub składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii  Szpitala – pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
– na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur –lipiec – sierpień 2020 r .
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjnym  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 15-950 Białystok w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 07.07.2020 r.

 

Pobierz treść ogłoszenia (PDF, 341.3KB)