Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 36/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 36/2021

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, 1492, 1493) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00) oraz pełnienie dyżurów medycznych.
2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Działu Diagnostyki Obrazowej w godzinach (7:00-19:00).
4. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej.

 

I. SKŁADANIE OFERT

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 25.10.2021 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.10.2021 r. o godz. 12:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 26.10.2021 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 18.10.2021 r.


Wzór umowy spółka (PDF, 441.2KB)

Wzór umowy oddział (PDF, 475.5KB)

Szczegółowe warunki (PDF, 527.5KB)