Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PK Nr 47/2020)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PK Nr 47/2020)

PK Nr 47/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, 1492, 1493) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 2. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii w Poradni Laryngologicznej.
 3. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej.
 4. Udzielanie świadczeń  medycznych w formie dyżurów medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie konsultacji przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego.

I. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 08.12.2020 r. w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.12.2020 r. o godz. 9:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 09.12.2020 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 26.11.2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 441.2KB)

Wzór umowy – Lekarz SOR (PDF, 379.1KB)

Wzór umowy – Konsultacje (PDF, 440.4KB)

Wzór umowy – dyżury (PDF, 421.4KB)