Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 05/2024

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 05/2024

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  (tj. Dz.U.2023.911 ze zm.), oraz

 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022.2561 ze zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego.

 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Ośrodku Diagnostyki
  i Leczenia Endoskopowego.

 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej.

 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki.

Kod CPV: 85141000 (usługi świadczone przez personel medyczny)

 1. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 12.03.2024 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4

 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.03.2024 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 13.03.2024 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.

 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
  i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
  w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Wzór umowy (PDF, 474.3KB)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (PDF, 527.9KB)

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 05.03.2024 r.