Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 49/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 49/2020

PK Nr 49/2020
OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, 1492, 1493) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę .
I. SKŁADANIE OFERT
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.(jak w pkt.1)
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 11.12.2020 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
6. Termin związania ofertą kończy się 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.12.2020 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 14.12.2020 r. o godz. 11:30.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 14.12.2020 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala. (jak w pkt.I-1)
3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
w formie komunikatu na stronie internetowej Szpitala (jak w pkt. I-1).

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 03.12.2020 r.

 

Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 127.3KB)

Wzór umowy (PDF, 305.8KB)