Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 06/2024

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 06/2024

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  (tj. Dz.U.2023.911 ze zm.), oraz

 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022.2561 ze zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 1. Udzielanie świadczeń  medycznych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej w ramach:

 • Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne)

 • Poradni Chirurgicznej;

Kod CPV: 85141000 (usługi świadczone przez personel medyczny)

 1. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można
  w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
  w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala: www.sniadecja.pl.

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz
  z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala
  pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4

 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 1. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2024 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 21.03.2024 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.

 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
  i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
  w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Wzór umowy lekarz (PDF, 435.3KB)

Szczegółowe warunki konkursu ofert (PDF, 321.9KB)

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 12.03.2024 r.