Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 48/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 48/2018

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 618  z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Poradni  Laryngologii Ogólnej.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej w Poradni Neurologii Dziecięcej.
4. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę  w dziedzinie pediatrii
w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.
5. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie w dziedzinie lub otorynolaryngologii
w Oddziale Otolaryngologii.

I. SKŁADANIE OFERT
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.( jak w pkt.1)
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
6. Termin związania ofertą kończy się 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.06.2018 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 29.06.2018 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala. (jak w pkt.I-1).
3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.  Informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej Szpitala( jak w pkt. I-1).

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 
Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 114.7KB)
Umowa – noworodki (PDF, 98.4KB)
Umowa lekarz POZ (PDF, 152.1KB)
Umowa lekarz poradnia (PDF, 106.2KB)


Białystok, dnia 20.05.2018 r.