Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika Pracownia Histopatologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika Pracownia Histopatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

zatrudni pracownika na stanowisko w Pracowni histopatologii:

  • diagnosta laboratoryjny lub technik analityki lub biolog

Dokumenty:

  • Podanie,

  • CV,

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz prawo wykonywania zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty należy składać do dnia 16.09.2019 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: diagnosta laboratoryjny / technik analityki / biolog

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: diagnosta laboratoryjny / technik analityki / biolog prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.