Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi przewozowo transportowe

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi przewozowo transportowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

„SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
działając zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027)
ogłasza konkurs ofert na usługi transportu sanitarnego na okres 2 lat:
1. Transport z lekarzem na terenie miasta i poza terenem miasta.
2. Transport z ratownikiem medycznym na terenie miasta i poza terenem miasta- całodobowy .
3. Transport z kierowcą na terenie miasta i poza terenem miasta  – całodobowy .
Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
najpóźniej do dnia 24.03.2014 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w budynku administracji
w dniu 24.03.2014 r. o godz. 11.15.
Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu składania ofert
bez podania przyczyn.
Oferent ma prawo złożyć umotywowaną skargę lub protest dotyczący konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 085-7488-530,
oraz na stronie internetowej www.sniadecja.pl.”
 
Warunki konkursu ofert – pobierz
Odpowiedzi na pytania oferentów – pobierz

Białystok dnia 3 marca 2014 rok.