Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Medycyny Pracy

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Medycyny Pracy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),ogłasza konkurs  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2015.r.,  w :
Gabinecie  Medycyny Pracy
Umowa zawarta będzie na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2015r.

Składanie ofert:
–  Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem nie otwierać), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy  (pod rygorem odrzucenia).
Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
– Oferty należy składać do dnia 13.12.2013r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2013r.o godz. 11:30
Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 17 grudnia 2013r. oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert  oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.


Dokumenty do pobrania:


Białystok dnia 02 grudnia 2013 roku.