Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 i 26a  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),ogłasza konkurs  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych    w zakresie kardiologii   w SP ZOZ Woj. Szpitalu Zespolonym  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Rodzaj świadczeń: lecznictwo szpitalne
Zakres świadczeń:

  1. udzielanie świadczeń  przez lekarza  w  Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki ,w godzinach normalnej ordynacji  oraz pełnienie dyżurów medycznych– planowane zawarcie 1 umowy (Umowa zawarta będzie na okres od 01.06.2014r. do 31.12.2014r.)

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem nie otwierać), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy  (pod rygorem odrzucenia).
  • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 22.05.2014r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku administracji s ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

   

Otwarcie ofert nastąpi dnia  23.05.2014r.o godz.11.30, pokój nr 16 w budynku administracji szpitala.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 23.05.2014r o godz.15:00 oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

 

Białystok, dnia 13.05.2014r.


Dokumenty do pobrania