Jesteś na stronie: Ogłoszenie o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością – kontroler wewnętrzny

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością - kontroler wewnętrzny

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

 • Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością – kontroler wewnętrzny – 1 osoba pełny etat

Wymagania:

 • 1. wykształcenie wyższe ( preferowane studia ekonomiczne)
 • 2. doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych lub w komórkach audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej

Wymagania dodatkowe:

 • 1. bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
 • 2. znajomość przepisów z zakresu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2009 i innych oraz standardów akredytacyjnych w szpitalu
 • 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 • 4. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku z zakresu:
1. kontroli, a w szczególności:

 • a) planowanie i organizowanie przeprowadzania kontroli, w tym finansowej w szpitalu
 • b) opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli
 • c) przeprowadzanie kontroli w tym finansowej , ujętych w zatwierdzonym planie kontroli
 • d) przeprowadzanie kontroli doraźnych
 • e) sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych
 • f) prowadzenie monitoringu wykonania zaleceń pokontrolnych
 • g) opracowanie projektów procedur pokontrolnych
 • h) sporządzanie analizy ryzyka
 • i) badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w szpitalu procedurami wewnętrznymi
 • j) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnianie funkcjonowania  szpitala

2. zarządzania jakością, a w szczególności:

 • nadzorowanie systemu zarządzania jakością
 • wprowadzanie zmian w dokumentacji systemu
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników z zakresu systemu zarządzania jakością

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., poz. 1182)

Dokumenty należy składać do dnia 13 listopada 2015  do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – stanowisko …………„.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2015.10.29.