Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego-kierowcę

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego-kierowcę

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 618  z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego-kierowcę z terminem zawarcia umów od 12.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

I. SKŁADANIE OFERT

 • 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.
 • 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 • 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.(jak w pkt.1)
 • 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 02.09.2016 r. do godz.10:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 • 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 • 6. Termin związania ofertą kończy się 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 • 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.09.2016 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 • 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 02.09.2016 r. o godz. 11:30 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 • 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 02.09.2016 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala. (jak w pkt.I-1)
 • 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.  Informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej Szpitala.( jak w pkt. I-1)

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 30.08.2016 r.


Dokumenty do pobrania: