Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 1290 z późn. zm) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych    na okres od 01.01.2015r. do 30.06.2016r. w zakresach:
1.    procedur w kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki (lekarz, pielęgniarka, technik rtg)
2.    sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki

I.    SKŁADANIE OFERT
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala  www.sniadecja.pl
2.    Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
3.    Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
4.    Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 27 listopada do godz.10:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
5.    Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
6.    Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.
II.    OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1.    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.11.2014r. o godz. 12:00 w pok. Nr 15 – budynek Administracji Szpitala.
2.    Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 10.12.2014r. do godz.14:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
3.    Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Z up. Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

 


Białystok, dnia 13 październia 2014r.

Pliki do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 151.8KB)

Wzór umowy – lekarz (PDF, 102.8KB)

Wzór umowy – pielęgniarka (PDF, 98KB)

Wzór umowy – nadzór (PDF, 102.9KB)