Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 i 26a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ Woj. Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

  • Rodzaj świadczeń: lecznictwo szpitalne
  • Zakres świadczeń: świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych – planowane zawarcie 1 umowy (Umowa zawarta będzie na okres od 01.04.2014r. do 31.12.2016r.)

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem nie otwierać), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy (pod rygorem odrzucenia).
  • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 21.03.2014r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.2014r.o godz.11.30, pokój nr 16 w budynku administracji szpitala.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 24.03.2014r o godz. 15:00 oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

Białystok, dnia 12 marca 2014 r.