Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą Udzielają

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą Udzielają

Ogłoszenie  w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą Udzielającego zamówienie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654, z późniejszymi zmianami) w związku z  ustawą  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późniejszymi  zmianami ) ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą Udzielającego zamówienie.

  1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od  01.12.2014r. do 30.11.2016r.
  2. Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w pokoju nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie  26 do dnia 24.11.2014 roku do godziny 12.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2014 roku o godzinie 12.30 w pokoju nr 15.
  3. Jeśli nie nastąpi unieważnienie postępowania Komisja Konkursowa ogłosi wyniki postępowania na witrynie internetowej Udzielającego zamówienia www.sniadecja.pl, nie później niż  14 dni od daty otwarcia ofert. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu  Udzielający  zamówienia  poinformuje innych oferentów o wyborze oferenta i cenie oferty.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo jego odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
  6. Oferenci mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Z up. Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski

Pliki do pobrania:


Białystok  07 listopada 2014roku.