Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej

Ogłoszenie  w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu zamawiającego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654, z późniejszymi zmianami  ) w związku z  ustawą  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późniejszymi  zmianami ) ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu zamawiającego, na okres 2 lat.

  1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od    01.06.2014 r. do 31.05.2016 r.
  2. Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w pokoju nr 16 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie  26 do dnia  19.05.2014 roku do godziny 12.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  19.05.2014 roku o godzinie 12.15 w pokoju nr 16.
  3. Jeśli nie nastąpi unieważnienia postępowania Komisja Konkursowa ogłosi wyniki postępowania na witrynie internetowej Udzielającego zamówienia www.sniadecja.pl, nie później niż  14 dni od daty otwarcia ofert. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu  Udzielający  zamówienia  poinformuje innych oferentów o wyborze oferenta i cenie oferty.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo jego odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
  6. Oferenci mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

DYREKTOR SZPITALA

Urszula Łapińska


Pliki do pobrania

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (DOC, 87.5KB)

 


Białystok dnia 28 kwietnia 2014 roku