Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w oddziale oto

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w oddziale oto

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 20114r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ogłasza konkurs  oraz zaprasza  uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych    w zakresie:

1.    pełnienia dyżurów medycznych  przez lekarza specjalistę  lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii  w Oddziale Otolaryngologii
Umowy zawierane będą na okres od 01.09.2014r. do 31.12.2016r.

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
    • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem nie otwierać), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy  (pod rygorem odrzucenia).
    • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 08.08.2014r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  11.08.2013r. o godz. 12.30

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 14 sierpnia 2014r.   oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol Kożlowski


Białystok dnia 1 sierpnia 2014 roku