Jesteś na stronie: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2016

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Badanie sprawozdania powinno zostać przeprowadzone zgodnie z uregulowaniami ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

I. Warunki niezbędne do ubiegania się o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649). posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

II. Warunki realizacji zamówienia:
1. Badanie zostanie przeprowadzone w godzinach pracy jednostki w dni powszednie.
2. Zakończenie badania i złożenie opinii wraz z raportem (również w formie elektronicznej) w siedzibie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz Zarządu Województwa Podlaskiego musi nastąpić najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 r.

III. Oferta powinna zawierać:
1. Informację o Oferencie.
2. Oświadczenie o spełnianiu niezbędnych warunków do ubiegania się o udzielenie zamówienia.
3. Listę referencyjną Oferenta zawierającą wykaz podmiotów leczniczych działających w formie sp zoz objętych badaniem sprawozdań finansowych.

IV. Kryteria wyboru ofert:
Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający ustala zryczałtowaną cenę brutto (obejmującą VAT).

V. Dodatkowe informacje dotyczące Zamawiającego:
Suma bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2015 r – 153.416.173,16 zł
Suma przychodów w roku obrotowym 2015 – 120.127.725,92 zł
Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 (w etatach) – 1.043,50

VI. Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 24.10.2016 roku na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26,
15-950 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Telefon kontaktowy: 085 74 88 508.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 10.10.2016 r.