Jesteś na stronie: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2013

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2013

ZAPROSZENIE
do składania ofert cenowych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2013

Badanie sprawozdania powinno zostać przeprowadzone zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

I. Warunki niezbędne do ubiegania się o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649). posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

II. Warunki realizacji zamówienia:
1. Badanie zostanie przeprowadzone w godzinach pracy jednostki w dni powszednie.
2. Zakończenie badania i złożenie opinii wraz z raportem (również w formie elektronicznej) w siedzibie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz Zarządu Województwa Podlaskiego musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r.

III. Oferta powinna zawierać:

1. Informację o Oferencie.
2. Oświadczenie o spełnianiu niezbędnych warunków do ubiegania się o udzielenie zamówienia.
3. Listę referencyjną Oferenta zawierającą wykaz podmiotów leczniczych działających w formie sp zoz objętych (w latach 2012 oraz 2013) badaniem sprawozdań finansowych.

IV. Kryteria wyboru ofert:
Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający ustala zryczałtowaną cenę brutto (obejmującą VAT).

V. Dodatkowe informacje dotyczące Zamawiającego:
Suma bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2012 r – 91.115.129,41 zł
Suma przychodów w roku obrotowym 2012 – 99.503.502,15 zł
Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 – 1.111 osób

VI. Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 11.10.2013 roku na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Telefon kontaktowy: 085 74 88 505.


Białystok dnia 27 werześnia 2013 roku.