Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe na dostawę soli próżniowej (aktualizacja 19.09.2014 r.)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę soli próżniowej (aktualizacja 19.09.2014 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na dostawę soli próżniowej dla SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Sól próżniowa tabletkowana (chlorek sodu NaCl) op. 25 kg. Skład chemiczny: czyste, technicznie NaCl op. 25 kg. Skład chemiczny: czyste, techniczne NaCl pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Dostarczenie soli w ilości zgodnej z zamówieniem pisemnym, złożonym przez Zamawiającego za pomocą faksu, w terminie 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00 – 14.00 od dnia otrzymania zamówienia.
 • Ogólna ilość przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy wynosi 3600 kg.

Warunki szczegółowe:

 • Cena soli figurująca na fakturze jest ceną brutto zawierającą koszt soli i dostawy.
 • Okres ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
 • W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie i w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania powiadomić pisemnie Zamawiającego, czy reklamację uwzględnia, czy nie oraz wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar wolny od wad Wykonawca dostarcza w ciągu 4 dni od powiadomienia Zamawiającego o uwzględnieniu reklamacji.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Wojciech Dziwulski tel. 85-7488-504

Kryterium wyboru oferty:
cena 100%

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.09.2014r. do godz. 10.00 w siedzibie Szpitala. Budynek Administracji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 – kancelaria, pok. nr 12 lub przesłać faksem na nr tel. 85-7488-504

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z ofertą – Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą:

 • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
 • Aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej wygenerowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Oświadczeń potwierdzających, że Wykonawca:
  • zapoznał się z zapytaniem ofertowym i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia


Białystok dnia 09.09.2014r.


Dokumenty do pobrania: 

Aktualizacja 19.09.2014 r.: