Jesteś na stronie: Prawa i Obowiązki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Prawa i Obowiązki

Prawa i Obowiązki

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych natychmiastowo, z możliwością zasięgnięcia opinii innego lekarza;
 • informacji o swoim stanie zdrowia oraz metodach diagnostycznych i leczniczych;
 • wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz wypisania się na żądanie;
 • zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a w szczególności z jego stanem zdrowia, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
 • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza w terminie 30 dni od ich wydania;
 • wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz otrzymania jej kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku;
 • poszanowania intymności i godności, łagodzenia bólu oraz obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • opieki duszpasterskiej;
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • wyrażenia odmowy zostania po śmierci dawcą organów lub tkanek, jak też sprzeciwu wobec przeprowadzenia sekcji zwłok;

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 190 590

(od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00)

 

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

W miarę swoich możliwości pacjent powinien przyczyniać się

do pomyślnego przebiegu procesu diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego.

Pacjent zobowiązany jest do:

 • posiadania i okazania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego;

 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie i higienie;

 • przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, Regulaminu Wewnętrznego Oddziału oraz zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego;

 • bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie Zakładu;

 • bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, e‐papierosów i używania otwartego ognia na terenie Zakładu;

 • zgłaszania chęci opuszczenia budynku Zakładu w trakcie hospitalizacji;

 • przebywania w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków;

 • uzgodnienia z lekarzem prowadzącym stosowania niezleconych leków oraz zabiegów, a także przyjmowania własnych pokarmów i napojów;

 • ponoszenia odpowiedzialności za stan powierzonego mienia szpitalnego oraz szanowania wyposażenia i pomieszczeń Zakładu;

 • przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych;

 • ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z jego winy;

 • przekazania do depozytu szpitalnego odzieży i obuwia;

 • przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej oraz porządku na sali chorych;

 • szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji;

 • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00;