Jesteś na stronie: Ogłoszenie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 ) w związku z art.146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust.1-5, art.152,153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm) ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej.

  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można się zapoznać w sekretariacie pokój nr 17 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 26 oraz na stronie internetowej szpitala www.sniadecja.pl
  • Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 29.10.2011 r. do 28.10.2013 r.
  • Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w pokoju nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 26 do dnia 06.10.2011 roku do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.10.2011 roku o godzinie 10.30 w pokoju nr 16.
  • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się w pokoju nr 16 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 26 w dniu 12.10.2011 roku o godzinie 11.00.
  • Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo jego odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
  • Oferenci mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Białystok, dnia 28 września 2011 r.


Dokumenty do pobrania: