Jesteś na stronie: Deklaracja dostępności

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
O nas

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sniadecja.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-11-16.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • Na stronie internetowej znajdują się obrazy, do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy te będą sukcesywnie dodawane do w/w elementów.
  • Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik.
  • Strona internetowa zawiera pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.
  • Pokaz slajdów na stronie głównej.
  • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  • ENTER – wybór elementu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Komórką odpowiedzialną jest Dział Informatyki, informatyka@sniadecja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 74 88 523.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Telefon: 85 74 88 100 (Centrala), 85 74 88 500 (Sekretariat)
E-mail: sekretariat@sniadecja.pl
Strona internetowa: http://www.sniadecja.pl

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynki Szpitala, za wyjątkiem budynku administracji, są dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Szpitalu znajdują się korytarze wolne od barier architektonicznych oraz windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Windy posiadają oznaczenia pięter w formie wizualnej, dźwiękowej oraz za pomocą alfabetu Braille’a.

W kompleksie szpitalnym dostępne są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Szpitalu jest dostępny na tłumacz języka migowego. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Szpitalu Wojewódzkim, mogą zgłosić zamiar korzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Szpitalu, kontaktując się ze Szpitalem poprzez adres e-mail: sekretariat@sniadecja.pl lub faks: 85 74 88 502.