Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok
ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej pielęgniarki

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz.896).
1. Wymagania dodatkowe
1) wiedza na temat zadań i działalności SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
2) umiejętności organizacyjne przy planowaniu pracy personelu Szpitala oraz rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych.

2. Wymagane dokumenty
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (prawo wykonywania zawodu, dyplom pielęgniarki /pielęgniarza /położnej),
4) kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów);
5) dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy poświadczone za zgodność z oryginałem albo zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
6) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem, zgodnie z załączonym wzorem,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem, zgodnie z załączonym wzorem.

3. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakładu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze, te. Kontaktowy: 85/7488510.

4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Naczelnej pielęgniarki w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok lub w Kancelarii Szpitala – pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00.
Na kopercie kandydat powinien umieścić także swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Rozpatrzenie kandydatur nastąpi w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu na składanie ofert. O terminie i miejscu otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dn. 05.05.2021

Ogłoszenie o Konkursie na Stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (PDF, 1.2MB)

Oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia (PDF, 50.2KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 55.2KB)