Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 15-950 Białystok
w porozumieniu Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

I. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracowni Hemodynamiki  

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. Nr 151 , poz.896) tj.:
– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
– tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne
w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu,
– licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,
– licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,
– średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) oraz 7 lat pracy w szpitalu.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2018 poz.393), tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4 , powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
7. oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przesyłać pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul.
M. Skłodowskiej – Curie 16, 15-950 Białystok lub składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii  Szpitala – pokój 12 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

– na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko pielęgniarki / położnej Oddziałowej …………….”
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – czerwiec – lipiec 2018 r .
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjnym  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 15-950 Białystok w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

 

 


Białystok, dnia 11.05.2018 r.