Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 40/2023

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 40/2023

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  (tj. Dz.U.2023.911 ze zm.), oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2022.2561 ze zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresach:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie ginekologii
  i położnictwa w ramach:

– Oddziału Ginekologiczno Położniczego – całodobowo (normalna ordynacja oraz dyżury medyczne) wraz z zabezpieczeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, hospitalizacja – ginekologia; porody; pakiet onkologiczny; świadczenia poza pakietem onkologicznym;

– Poradni Ginekologiczno Położniczej.

Kod CPV: 85100000-0, 85110000-3, 85111000-0, 85112000-7, 85112200-9, 85121210-8

 1. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 23.11.2023 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.
 1. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.11.2023 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 24.11.2023 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Wzór umowy (PDF, 508.8KB)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (PDF, 375.1KB)

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 15.11.2023 r.