Jesteś na stronie: Ogloszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PK Nr 02/2020)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogloszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (PK Nr 02/2020)

PK Nr 02/2020

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 581 z późn.  zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

I. SKŁADANIE OFERT

  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala  www.sniadecja.pl. 
  2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
  3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
  4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 22.01.2020 r. w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
  5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
  6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

  1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.01.2020 r. o godz. 9:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 23.01.2020 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
  3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Białystok, 15.01.2020 r.


Dokumenty do pobrania: