Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 31/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 31/2020

 

PK Nr 31/2020

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji, pełnienie dyżurów medycznych oraz dyżurów pod telefonem przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii na Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
  z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego
  .

 2. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej w zakresie wykonywania badań echa serca oraz konsultacji na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

 3. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgii dziecięcej w zakresie konsultacji, na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

 4. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej na Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej.

 5. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę radiologii w zakresie radiologii inwazyjnej na drogach żółciowych.

 6. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii
  w Poradni Alergologicznej.

 1. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala: www.sniadecja.pl.

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 21.08.2020 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala
  pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4

 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

 

 1. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.08.2020 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 24.08.2020 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.

 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
  i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
  w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 13.08.2020 r.

 


Dokumenty do pobrania

Umowa – Dyżurny (PDF, 433.1KB)

Umowa – Urologia (PDF, 428.2KB)

Umowa – Konsultacje (PDF, 439.8KB)

Umowa – Gastroenterologia (PDF, 378.9KB)

Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 114.7KB)