Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 62/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 62/2018

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po co najmniej 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, anestezjologii lub neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. Udzielanie przez lekarza specjalistę świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej z funkcją zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

I. SKŁADANIE OFERT
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala: www.sniadecja.pl.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 15.10.2018 r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala
pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.10.2018 r. o godz. 12:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 17.10.2018 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 04.10.2018 r.