Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 63/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 63/2018

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 581 z późn.  zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  zakresie:
    1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
    2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie chirurgii naczyń.
    3.  Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie chorób zakaźnych.
    4.  Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hepatologii.
    5. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie dermatologii.
    6. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie kardiochirurgii.
    7. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie nefrologii.
    8. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hematologii.
    9. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie hematologii dziecięcej.
    10. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie onkologii dziecięcej.
    11. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie neurochirurgii dziecięcej.
    12. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji w zakresie radiologii.

    I. SKŁADANIE OFERT
    1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala  www.sniadecja.pl.
    2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
    3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
    4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 15.10.2018 r. w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
    5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
    6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

    II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
    1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.10.2018 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
    2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 17.10.2018 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
    3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 05.10.2018 r.