Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług transportowych samochodem sanitarnym na okres 2 lat (aktualizacja 24 03 2016)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług transportowych samochodem sanitarnym na okres 2 lat (aktualizacja 24 03 2016)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

działając zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług transportowych samochodem sanitarnym na okres 2 lat:

  1. Transport z lekarzem na terenie miasta i poza terenem miasta – całodobowy.

  2. Transport z ratownikiem medycznym na terenie miasta i poza terenem miasta- całodobowy .

  3. Transport z kierowcą na terenie miasta i poza terenem miasta – całodobowy .

Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

najpóźniej do dnia 29.03.2016 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w budynku administracji

w dniu 29.03.2016 r. o godz. 11.15.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu składania ofert

bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo złożyć umotywowaną skargę lub protest dotyczący konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 085-7488-530,

oraz na stronie internetowej www.sniadecja.pl.”

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Pliki do pobrania:


Białystok dnia 9.03.2016