Jesteś na stronie: Ogoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych (PK Nr 41/2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych (PK Nr 41/2017)

PK Nr 41/2017

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm) ponownie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

I. Procedur w kardiologii i elektrofizjologii tj. implantacja  kardiowertera-defibrylatora jednojamowego, dwujamowego ( ICD V-R, ICD D-R), lekarz

II. SKŁADANIE OFERT

  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala WWW.sniadecja.pl.
  2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
  3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
  4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 07.07.2017 r. do godz.10:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
  5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
  6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

III. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

  1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.07.2017 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 15 – budynek Administracji Szpitala.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 07.07.2017 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
  3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

DYREKTOR SZPITALA
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 03.07.2017 r.
                   


           
Dokumenty do pobrania:
Wzór umowy (PDF, 112.8KB)
Szczegółowe warunki konkursu (PDF, 149.1KB)