Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 20114r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ogłasza konkurs  oraz zaprasza  uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  
  1. pełnienia dyżurów medycznych  przez specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  2. pełnienia dyżurów medycznych  przez specjalistę w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii  w Oddziale Otolaryngologii

Umowy zawierane będą na okres od 14.08.2014r. do 31.12.2016r.
Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
    • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem nie otwierać), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy  (pod rygorem odrzucenia).
    • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 31.07.2014r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  01.08.2013r.o godz.13.00
Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 06 sierpnia 2014r. oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

Pliki do pobrania


Formularz ofertowy


Białystok, 2014.07.21.