Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia na potrzeby pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 581) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia przez okres 24 miesięcy.

  • 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • 2. Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w kancelarii – pok. 12, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok, do dnia 20.05.2016 r. do godziny 12.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2016r. o godzinie 12.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia (pokój nr 16).
  • 3. Jeśli nie nastąpi unieważnienie postępowania, Komisja Konkursowa ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej Udzielającego zamówienia – www.sniadecja.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu, Udzielający zamówienia poinformuje oferentów o wyborze świadczeniodawcy.
  • 4. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • 5. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo jego odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
  • 6. Oferenci mają możliwość składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • 7. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można  na stronie internetowej Szpitala  www.sniadecja.pl.

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n med. Agnieszka Janke

Białystok, dnia 29.04.2016r.


Dokumenty do pobrania: