Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej (aktualizacja 21.11.2013 roku)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej (aktualizacja 21.11.2013 roku)

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej w SP ZOZ Woj. Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

  • Rodzaj świadczeń: świadczenia zdrowotne diagnostyczne tomografii komputerowej na rzecz SP ZOZ Woj. Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku
  • Zakres świadczeń: świadczenie w zakresie tomografii komputerowej (wraz z opisem) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Umowy zawierane będą na okres od 01.12.2013r. do 31.12.2015r. z możliwością przesunięcia terminu rozpoczęcia do czasu uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Konkurs ofert kierowany jest do podmiotów leczniczych określonych w art. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nie otwierać”), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy (pod rygorem odrzucenia).
  • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 21.11.2013r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2013r. o godz.13.00, pokój nr 16 w budynku administracji szpitala.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 25.11.2013 r. o godz. 15:00 oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

Białystok, dnia 15 listopada 2013 r.


Dokumenty do pobrania:


Aktualizacja 20.11.2013 roku:


Aktualizacja 21.11.2013 roku: