Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i pielęgniarstwa operacyjnego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i pielęgniarstwa operacyjnego

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 • Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z terminem zawarcia umów od 05.10.2015r.do 30.06.2016r. z możliwością ich przedłużenia aneksem.
 • Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z terminem zawarcia umów od 05.10.2015r.do 30.06.2016r. z możliwością ich przedłużenia aneksem.
 • Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego z terminem zawarcia umów od 05.10.2015r.do 30.06.2016r. z możliwością ich przedłużenia aneksem.

I. SKŁADANIE OFERT

 1. 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl
 2. 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 3. 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 23.09.2015r. w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 5. 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 24:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 6. 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.09.2015r. o godz. 12:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 2. 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 26.09.2015r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 3. 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

 

Białystok, dnia 15.09.2015r.

 


Dokumenty do pobrania: