Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.), ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w SP ZOZ Woj. Szpitalu Zespolonym  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Rodzaj świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zakres świadczeń:

  • świadczenia udzielane przez lekarza  w  Poradni Laryngologicznej  w godzinach funkcjonowania poradni (Umowa zawarta będzie na okres od 13.05.2014r. do 31.12.2014r.)

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „nie otwierać”), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy  (pod rygorem odrzucenia).
  • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 05.05.2014r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku administracji Szpitala, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  06.05.2014r.o godz.11.30, pokój nr 16 w budynku administracji szpitala.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 06.05.2014r o godz.15:00 oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.


Białystok, dnia 29.04.2014r.


 

Dokumenty do pobrania: