Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 1. świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych z terminem zawarcia umów od 01.11.2016r. do 30.06.2018 r.

 1. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.( jak w pkt.1)

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 20.10.2015r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4

 6. Termin związania ofertą kończy się 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.

 1. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.10.2015r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 24.10.2016 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala. (jak w pkt.I-1)

 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej Szpitala.( jak w pkt. I-1)

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, dnia 13.10.2016 r.

Pliki do pobrania: