Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania 20 zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu kolanowego i przeszkolenie zespołu lekarzy w tym zakresie (PK Nr 9/2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania 20 zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu kolanowego i przeszkolenie zespołu lekarzy w tym zakresie (PK Nr 9/2017)

PK Nr 9/2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 618  z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn.  zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

 • w zakresie wykonania 20 zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu kolanowego i  przeszkolenie zespołu lekarzy w tym zakresie

I. SKŁADANIE OFERT

 • 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku  oraz na stronie internetowej Szpitala  www.sniadecja.pl
 • 2. Oferty muszą być złożone na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 • 3. Formularze ofertowe można pobrać w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub ze strony internetowej Szpitala.
 • 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 09.12.2016 r.  w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 • 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 • 6. Termin związania ofertą kończy się 30-tego dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 • 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.12.2016 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 • 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 23.12.2016 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala.
 • 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 21.11.2016 r.


Dokumenty do pobrania: