Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych (PK Nr 3/2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych (PK Nr 3/2017)

PK Nr 3/2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 • 1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • 2. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej
 • 3. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii a) Pododdziale Udarowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • 4. pełnienia dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza po 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii lub otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii
 • 5. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • 6. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I. SKŁADANIE OFERT

 • 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala WWW.sniadecja.pl.
 • 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 • 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 • 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 30.11.2016r. do godz.15:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 • 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 • 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 • 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2016r. o godz. 10:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 • 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 23.12.2016r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 • 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 17.11.2016 r.


Dokumenty do pobrania: