Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 20/2017

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych PK Nr 20/2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 217  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

 

 • 1. pełnienie dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

I. SKŁADANIE OFERT

 • 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl.
 • 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 • 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 • 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 24.02.2017 r. do godz.10:00 w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 • 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 10:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 • 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

II. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 • 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.02.2017 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 • 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 24.02.2016r. do godz. 15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 • 3. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Białystok, dnia 17.02.2017 r.