Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku(aktualizacja 25.06.2015)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku(aktualizacja 25.06.2015)

Zapytanie ofertowe

w sprawie świadczenia usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku


1. Nazwa i adres zamawiającego.

Samodzieply Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej–Curie 26
15-950 Białystok

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) ze względu na wartość zamówienia oszacowana poniżej kwoty 30 000 Euro i jest prowadzona w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok”

Zakres czynności związany z nadzorem i organizacją pracy przy urządzeniach energetycznych (tj. urządzeniach, instalacjach i sieci w rozumieniu przepisów prawa energetycznego)

 • 1) Wykonywanie i zabezpieczenie czynności związanych z pracą elektryka/brygady elektryków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492),
 • 2) Znajomość obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i zarządzeń dotyczących powierzonego zakresu pracy Głównego Elektryka Zakładu nadzorującego oraz zapewniającego eksploatację urządzeń energetycznych,
 • 3) Zapewnienie nadzoru nad:
  • – konserwacją i naprawą: urządzeń energetycznych, instalacji i urządzeń gazów medycznych,
  • – sprawności zapasowych źródeł energii elektrycznej,
  • – prawidłową eksploatacją i konserwacją agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń energetycznych,
 • 4) Kontrola nad utrzymaniem w czystości i sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych piętrowych i głównych oraz innych urządzeń energetycznych; zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, sprawdzenie i ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych,
 • 5) Zapewnienie wymaganego stanu technicznego urządzeń elektrycznych w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,
 • 6) Uczestnictwo w odbiorze technicznym urządzeń i instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie, itp.; po odbiorze kontrola i nadzór w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
 • 7) Odpowiedzialność, organizowanie i wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w tym:
  • – kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych istniejących i nowo budowanych w ramach zadań inwestycyjnych, zgodnie z prawem budowlanym,
  • – badanie i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej,
  • – pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  • – pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
  • – sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,
  • – pomiary ochronne odgromowe, pomiary natężenia oświetlenia, sprawdzenia urządzeń zabezpieczających o napedzie ręcznym i elektrycznym,
  • – badania sprzętu dielektrycznego, legalizacja urządzeń pomiarowych,
 • 8) Sporządzanie protokołów z pomiarów instalacji elektrycznych oraz kontroli instalacji i urządzeń. Przestrzeganie terminów jej wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompletowanie, zabezpieczenie i prawidłowe używanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej i innej niezbędnej dokumentacji,
 • 9) W celu konieczności odtworzenia sprawności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych , podjęcie działań i ustalenia terminu prac remontowych bądź modernizacyjnych zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Szpitalu, nadzorowanie tych prac, kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych) w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w razie konieczności uczestnictwo w pracach. Opracowywanie i przygotowywanie odpowiednich procedur niezbędnych do wyeliminowania nieprawidłowości,
 • 10) Współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia pracy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz współpraca z firmami wykonawczymi odnośnie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Odpowiedzialność za przygotowanie części technicznej materiałów przetargowych,
 • 11) Zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
 • 12) Prowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego urządzeń elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników budynków, bezpieczeństwa mienia i środowiska, sprawdzanie umieszczenia i czytelności napisów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, schematów i tabliczek znamionowych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
 • 13) Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych, jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
 • 14) Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora o przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania urządzeń elektrycznych, energetycznych,
 • 15) Zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian, wykonywanych przez pracowników Szpitala i podmioty zewnętrzne,
 • 16) Przygotowywanie poleceń pisemnych wykonania pracy oraz instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych, na podstawie której prowadzone powinny być prace przy urządzeniach energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 17) Sporządzanie wymaganych sprawozdań, harmonogramów rzeczowo-finansowych w zakresie swojej działalności,
 • 18) Współpraca z innymi Komórkami Organizacyjnymi Szpitala w zakresie przygotowania danych i materiałów niezbędnych do uruchomienia postępowań przetargowych na opracowanie i wykonanie robót remontowo – montażowych, dostawę materiałów i konserwację urządzeń, dostawy energii elektrycznej, itp. oraz wykonanie czynności zmierzających do rozpoczęcia procedur związanych z uruchomieniem postępowań przetargowych,
 • 19) Dokonywanie przeszkolenia nowo przyjętych pracowników przez powierzeniem stanowiska pracy związanego z obsługą urządzeń elektrycznych,
 • 20) Rozliczanie faktur za usługi wykonane na rzecz Szpitala: dostawy energii elektrycznej, dostawy gazów wraz z dzierżawą butli oraz monitorowanie zużycia poszczególnych mediów,
 • 21) Prowadzenie rejestracji i archiwizacja korespondencji w zakresie swojej działalności,
 • 22) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego, nie ujętych w tym zakresie.

4. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia 01.07.2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

5. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena brutto przesłanej oferty oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E”, oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” ( Rozp. MGPiPS z 28.04.2003r.) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

W ofercie należy podać cenę brutto za 1 miesiąc kalendarzowy „Świadczenie usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26″

6. Miejsce , termin i sposób składania ofert:

 • a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Budynek administracji SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 – Kancelaria Szpitala pok. Nr 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2015 roku do godz.14.00; bądź przesłać na adres Szpitala do dnia 26.06.2015 roku do godziny 14.00 – Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 • b) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie: „Świadczenie usług głównego elektryka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok”
 • c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
 • d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • e) Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 • f) Oferta powinna być wypełniona na komputerze w języku polskim, strony ofert powinny być trwale spięte i ponumerowane.
 • g) Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

 • a) Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udziela: Dział Logistyki tel. (85) 7488 -530, 535,
 • b) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego, powinien wystąpić na piśmie z zapytaniem do Zamawiającego
 • c) Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapytania zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane do Wykonawców drogą elektroniczną oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.sniadecja.pl

8. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

 • a) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 • b) Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

9. Informacje dodatkowe

 • a) Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • b) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 • c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania: