Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (parking)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (parking)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dzierżawę gruntu na płatny parking dozorowany
 
 

 

Na podst. art. 18 pkt 1 lit. b i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa oraz Uchwały nr XII/108/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 26 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntu na płatny parking dozorowany przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 przed wejściem głównym do Szpitala oraz przy ul. Wołodyjowskiego 2/1

I. Przedmiot przetargu

Dzierżawa 28746 m2 gruntu położonego na działkach 1793/4, 1759 i 1791 przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 26 i 25 oraz Wołodyjowskiego 2/1 z przedstawieniem projektu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania gruntu z przeznaczeniem na zainstalowanie, organizację i obsługę automatycznego systemu parkowania z uwzględnieniem komercyjnego wykorzystania terenu jako parkingu dozorowanego całodobowego, z zapewnieniem ochrony i utrzymaniem czystości na dzierżawionym terenie.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2:

  • przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 25 i 26, tj. 25316 m2 nie może być niższa niż 0,35 zł netto miesięcznie, plus obowiązująca stawka podatku VAT,
  • przy ul. Wołodyjowskiego 2/1, tj. 3430 m2 nie może być niższa niż 0,10 zł netto miesięcznie.

 

II. Okres zawarcia umowy – 3 lata.

III. Szczegółowe warunki przetargu na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na zainstalowanie, organizację i obsługę automatycznego systemu parkowania określają „Warunki przetargu nieograniczonego…”, dostępne na stronie internetowej Szpitala www.sniadecja.pl

IV. Przedmiot dzierżawy można oglądać w porozumieniu z Wydzierżawiającym, po uprzednim wyrażeniu zgody przez uprawnionego pracownika. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Bogdan Warzeszkiewicz – tel. 85 74 88 535.

VI. Kryteria oceny ofert:

Proponowana cena czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu – 100%

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Wydzierżawiającego (pokój nr 12 – Budynek Administracji Szpitala), do dnia 20 grudnia 2012 r., do godz. 11.00.

VIII. Otwarcie ofert:

  • 1. Wydzierżawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 11.10 w sali konferencyjnej Budynku Administracyjny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 26 (pokój nr 16).
  • 2. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
  • 3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 


Dokumenty do pobrania: