Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.01.2013r. do 31.12.2016r., przez uprawnione podmioty lecznicze w następujących dziedzinach:

  • 1. Urologia (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna)
  • 2. Okulistyka (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia medyczne w SOR)
  • 3. Ginekologia i Położnictwo (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia medyczne w SOR oraz dyżury anestezjologiczne wraz ze znieczuleniem porodu)
  • 4. Neonatologia (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna wraz z zabezpieczeniem badań rtg)
  • 5. Ortopedia (ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie Poradni Urazowo-Ortopedycznej)
  • 6. Chirurgia Ogólna (hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia medyczne w SOR)

w komórkach organizacyjnych SP ZOZ Woj. Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Umowy zawierane będą na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2016r. w zakresie hospitalizacja oraz od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Ogólna wartość zamówienia: 7 180 458,00zł

Konkurs ofert kierowany jest do podmiotów leczniczych określonych w art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

Składanie ofert:

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązującym formularzu (Formularz ofertowy).
  • Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nie otwierać”), opisanej: „Konkurs Ofert” i ze wskazanym zakresem świadczeń, którego oferta dotyczy (pod rygorem odrzucenia).
  • Każda ze stron ponumerowana i opatrzona podpisem osoby upoważnionej.
  • Oferty należy składać do dnia 16.11.2012r. do godziny 15.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2012r. o godz. 9.00

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe oraz na stronie internetowej: www.sniadecja.pl

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń budynku Administracji Szpitala (parter) dnia 14 grudnia 2012r. oraz opublikowane na stronie internetowej www.sniadecja.pl.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Przeprowadzenie negocjacji z oferentami nie oznacza wyboru jego oferty.

Białystok, dnia 31 października 2012 r.


Dokumenty do pobrania: