Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług reklamowych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług reklamowych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

 

zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na świadczenie usług reklamowych polegających na: wykonaniu, dostawie oraz montażu tabliczek i tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach szpitala.

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawę oraz montaż tabliczek i tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach szpitala oraz oklejanie folią matującą lub kolorową elementów wskazanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

 2. Przez wykonanie tabliczek i tablic informacyjnych Zamawiający rozumie:

 • opracowanie projektu graficznego zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

 • Wykonanie tabliczek i tablic informacyjnych zgodnie z przedstawioną ofertą, po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.

 • dostawę wraz z montażem, wewnątrz lub na zewnątrz budynku w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym na wysokości zapewniającej dobrą widoczność.

 • montaż musi spełniać wymogi sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. prawa miejscowego i budowlanego.

 1. Termin dostarczenia i montażu tabliczek i tablic informacyjnych: 5 dni roboczych od dnia zlecenia zamówienia.

 2. Podane wymiary tablic i tabliczek wskazane w formularzu ofertowym mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Szpitala.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

 4. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 5. Oferowana cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 6. Zamawiający po wyborze oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz rezygnacji z całego zamówienia lub z jego części bez podania przyczyn.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Wojciech Dziwulski tel. 85-7488-504

 

Kryterium wyboru oferty:

cena 100% (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia)

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2014r. do godz. 10.00 w siedzibie Szpitala. Budynek Administracji przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 – kancelaria, pok. nr 12 lub przesłać faksem na nr tel. 85-7488-504

 

 

Białystok dnia 12.03.2014r.


 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (DOC, 16.5KB)

Załącznik nr 2 – Projekt umowy (PDF, 98.4KB)